2018-03-14

Wykaz spółek w nadzorze Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Portfel spółek

Na dzień 30 listopada 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii wykonuje prawa z akcji i udziałów w 172 spółkach, w tym w 92 spółkach prowadzących działalność, 36 spółkach w upadłości, 22 spółkach w likwidacji oraz w 22 spółkach nieprowadzących działalności.

Raporty roczne o stanie portfela spółek

Raport za 2017 r. zawiera analizę wyników finansowych osiągniętych w 2017 roku przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Przedsiębiorczości i Technologii wykonuje prawa z akcji i udziałów na podstawie oświadczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2018 r. o przekazaniu ministrowi właściwemu ds. gospodarki wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

 

Raport za 2016 r. zawiera analizę stanu portfela spółek, w których w 2016 roku prawa z akcji i udziałów wykonywał Minister Rozwoju i Finansów. Analiza obejmuje przegląd struktury portfela, podsumowanie działalności i kondycji ekonomiczno-finansowej spółek oraz przegląd makroekonomicznych uwarunkowań ich funkcjonowania.

Załączniki

  Raport za 2016 rok.pdf 2,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport za 2017 rok.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_11_30 Wykaz sp...orze MPiT.pdf 554,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: 2018_11_30_wykres.JPG
2018_11_30_wykres.JPG

A_Zolnacz A_Zolnacz
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się